Urbi et Orbi 25. prosince 2021 Bůh se rodí uprostřed krizí světa, naděje však je silnější

25.12.2021 |
V pravé poledne na slavnost Narození Páně přednesl papež František z lodžie Vatikánské baziliky poselství Urbi et Orbi, městu a světu. Upozornil v něm na krizové situace dnešního světa, na oblasti zmítané konflikty, ale připomněl také oběti násilí či šikany. Vybídl k všeobecnému bratrství a solidaritě. Zdůraznil, že ve Vtěleném Slovu Bůh sám ukazuje k cestě setkání a dialogu, abychom ji mohli s důvěrou a nadějí následovat.  Promluvu přinášíme v plném znění:

Drazí bratři a sestry, radostné Vánoce!

Boží Slovo, jež stvořilo svět a dává smysl dějinám i lidskému putování, se stalo tělem a přišlo přebývat mezi námi. Zjevilo se jako šepot, jako šum jemného vánku, aby naplnilo úžasem srdce každého muže a ženy, kteří se otevřou tajemství.

Slovo se stalo tělem, aby s námi vedlo dialog. Bůh nechce vést monolog, nýbrž dialog. Protože Bůh sám, Otec, Syn a Duch svatý, je dialog, věčné a nekonečné společenství lásky a života.

Svým příchodem na svět v osobě Vtěleného Slova nám Bůh ukázal cestu setkání a dialogu. On sám tuto cestu ztělesnil, abychom ji mohli poznat a následovat s důvěrou a nadějí.

Sestry, bratři, „ čím by byl náš svět bez trpělivého dialogu mnoha ušlechtilých lidí, kteří udržují rodiny a komunity pospolu“ (Enc. Fratelli tutti, 198). V této pandemické době si to uvědomujeme ještě více. Naše schopnost žít ve společenských vztazích je vystavena těžké zkoušce; narůstá tendence uzavírat se do sebe, vystačit si sám, přestat vycházet, setkávat se a podílet se na společném díle. Rovněž na mezinárodní úrovni hrozí neochota vést dialog, riziko, že komplikovaná krize povede k volbě zkratek namísto delších cest dialogu. Jedině takové cesty však ve skutečnosti vedou k řešení konfliktů a ke společnému a trvalému prospěchu.

Ve chvíli, kdy kolem nás a po celém světě zní zvěst o narození Spasitele, zdroje pravého míru, jsme stále svědky mnoha konfliktů, krizí a rozporů. Jako by nikdy neměly skončit a my si jich už takřka nevšímáme. Zvykli jsme si na ně natolik, že obrovské tragédie přecházíme mlčením a hrozí, že neuslyšíme bolestný a zoufalý nářek mnoha našich bratrů a sester.

Pomysleme na syrský národ, který už více než deset let prožívá válku, jež si vyžádala mnoho obětí a nezměrné množství uprchlíků. Pohleďme na Irák, který se jen obtížně pokouší povstat po dlouhém konfliktu. Naslouchejme pláči dětí, který stoupá z Jemenu, kde již léta v tichosti probíhá nezměrná tragédie, na kterou všichni zapomněli a která si každý den žádá oběti na životech.

Připomeňme si přetrvávající napětí mezi Izraelci a Palestinci, které se bezvýsledně vleče a má stále větší sociální a politické důsledky. Nezapomínejme na Betlém, místo, kde Ježíš spatřil světlo světa, které také prožívá těžké časy kvůli ekonomickým potížím způsobeným pandemií, bránící poutníkům v cestě do Svaté země, což se negativně projevuje na životě tamního obyvatelstva.  Vzpomeňte si na Libanon, který prochází bezprecedentní krizí s velmi znepokojivými hospodářskými a sociálními dopady.

Pohleďme však, uprostřed noci se objevuje znamení naděje! Láska, „z níž pohyb slunce má i všecky hvězdy“ (Božská komedie, Ráj XXXIII, 145, cit. podle Bablerova překladu), jak říká Dante, se dnes stala tělem. Přišel v lidské podobě, sdílel naše dramata a prolomil zeď naší lhostejnosti. Uprostřed chladné noci k nám vztahuje své malé ruce: potřebuje všechno, ačkoli přichází, aby nám všechno dal. Prosme ho o sílu otevřít se dialogu. V tento svátek ho prosme, aby v srdcích všech probudil touhu po smíření a bratrství. Obracíme se k Němu s úpěnlivou prosbou.

Dítě Ježíši, daruj mír a svornost Blízkému východu a celému světu. Podpoř ty, kdo se angažují v poskytování humanitární pomoci lidem nuceným opustit svou vlast; utěš afgánský národ, těžce zkoušený již více než čtyřicet let konflikty, které přiměly mnohé k opuštění země.

Králi národů, pomoz politickým představitelům k nastolení pokoje ve společnostech zmítaných napětím a konflikty. Podpírej obyvatele Myanmaru, kde nesnášenlivost a násilí nezřídka zasahují také křesťanskou komunitu a místa kultu a zastírají pokojnou tvář tamního obyvatelstva.

Buď světlem a oporou těm, kdo – třebaže jdou proti proudu – věří a pracují ve prospěch setkání a dialogu, a nedovol, aby se na Ukrajině rozšířily metastáze rozjitřeného konfliktu.

Kníže pokoje, pomoz Etiopii najít cestu k usmíření a míru prostřednictvím upřímného dialogu, který klade na první místo potřeby obyvatelstva. Vyslyš volání národů z oblasti Sahelu, které zažívají násilí mezinárodního terorismu. Obrať svůj pohled k lidem v zemích severní Afriky, které sužují rozpory, nezaměstnanost a hospodářská nerovnost a zmírni utrpení mnoha bratří a sester, kteří trpí vnitřními konflikty v Súdánu a Jižním Súdánu.

Učiň, aby v srdcích národů amerického kontinentu převládly hodnoty solidarity, smíření a pokojného soužití využívajícího dialogu, vzájemný respekt,  uznání práv a kulturních hodnot všech lidských bytostí.

Synu Boží, potěš oběti násilí na ženách, které se v této pandemické době rozmáhá. Přines naději dětem a dospívajícím, kteří jsou šikanováni a zneužíváni. Dopřej útěchu a lásku starým lidem, zejména těm, kteří jsou nejvíce osamělí. Dodej pokoj a jednotu rodinám, které jsou prvořadým místem výchovy a základem společenské struktury.

Bože-s-námi, uděl zdraví nemocným a inspiruj všechny lidi dobré vůle k nalezení nejvhodnějších řešení k překonání zdravotní krize a jejích důsledků. Kéž jsou lidská srdce štědrá, aby se potřebná léčba, zejména vakcíny, dostala k nejpotřebnějším skupinám obyvatel. Odměň všechny ty, kdo prokazují péči a obětavost při péči o členy rodiny, nemocné a slabé.

Betlémské dítě, umožni brzký návrat domů mnoha civilním i vojenským válečným zajatcům z nedávných konfliktů a těm, kdo byli uvězněni z politických důvodů. Nenech nás lhostejné k osudu migrantů, uprchlíků a vysídlenců. Jejich oči nás žádají, abychom se neodvraceli, abychom nepopírali lidskost, která nás spojuje, abychom jejich příběhy učinili svými a nezapomínali na jejich dramata.

Věčné Slovo, které se stalo tělem, probuď v nás starostlivost k našemu společnému domovu, který rovněž trpí nedbalostí, s nímž se k němu často vztahujeme, a vybídni politické představitele, aby našli účinné dohody, jež budoucím pokolením umožní život v prostředí, které respektuje život.

Drazí bratři a sestry

v naší době je mnoho těžkostí, ale naděje je silnější, neboť  „Dítě se nám narodilo“ (Iz 9,5).  On je Slovem Boha, a přece se stal nemluvnětem, jež si dokáže jen broukat a všechno od nás potřebuje.  Chtěl se naučit mluvit, jako každé dítě, abychom se my naučili naslouchat Bohu, našemu Otci, naslouchat jeden druhému a vést dialog jako bratři a sestry. Kriste, který ses narodil pro nás, nauč nás kráčet s tebou po cestách pokoje.

Převzato: www.vaticannews.va/cs

Přeložila Johana Bronková